فعالیت های ما

تلاش برای افزایش موثریت نهاد های جوانان

Waheed Ahmad Jalalzada وحید احمد جلال زاده

ترویج ارزشهای دموکراسی و حقوق بشری

وحید احمد جلال زاده، Waheed Ahmad Jalalzada, Faanoos Magazine, مجله فانوس

تجلیل از مناسبت های مختلف با جوانان

وحید احمد جلال زاده، Waheed Ahmad Jalalzada, Faanoos Magazine, مجله فانوس

ترویج فرهنگ مناظره حرفوی

وحید احمد جلال زاده، Waheed Ahmad Jalalzada, Faanoos Magazine, مجله فانوس

ظرفیت پروری و تعلیمات مدنی برای جوانان

تعلیمات مدنی

ترویج خبرنگاری شهروندی

_1 (16)