اقتصاد

1- در انجام كارها روي شيوه‌اي خاص تأكيد نكنيد. شايد كسي بتواند از مسير كوتاه‌تر و بهتري شما را به مقصد برساند. 2- توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ كدام به تنهايي رهگشا نيستند، مثل اكسيژن و هيدروژن كه از تركيب معيني از آنها هواي تنفس ما تأ... ادامه متن

دموکراسی

هنر و ادب

عمو

عمو

اخلاقی بلخابی پدرم تنها شد پسرش می گرید دل من غم دارد ای عموی خوبم بودنت را شاید، امّا رفتنت را خوب... ادامه متن

© 2017 FAANOOS Magazine | ALL RIGHTS RESERVED