بازدید کننده عزیز، این وبسایت در حال بازسازی است. از هرگونه کاستی که سبب ناراحتی شما میگردد معذوریم.

اقتصاد

1- در انجام كارها روي شيوه‌اي خاص تأكيد نكنيد. شايد كسي بتواند از مسير كوتاه‌تر و بهتري شما را به مقصد برساند. 2- توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ كدام به تنهايي رهگشا نيستند، مثل اكسيژن و هيدروژن كه از تركيب معيني از آنها هواي تنفس ما تأ... Read more

دموکراسی

هنر و ادب

کاش نقاش بودم من

کاش نقاش بودم من

نوشته: مریم دلارام کاش شاعر نبودم، تا بگویم من برایت درد ها را کاش نقاش بودم من، تا به تصویر میکشیدم... Read more

© 2017 FAANOOS Magazine | ALL RIGHTS RESERVED